Thursday, December 7, 2017

เครื่องมือศึกษาบริบทชุมชนสำหรับนักพัฒนา

นักพัฒนาจำเป็นต้องมีและสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับการทำงานกับชุมชน


เครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการจัดทำ Project Based ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กระบวนการแรกคือ ขั้นการศึกษาชุมชน ประกอบด้วย ๗ อย่าง ได้แก่ (๑) แผนที่เดินดิน
(๒) ผังเครือญาติ (๓) โครงสร้างองค์กรชุมชน (๔) ระบบสุขภาพชุมชน (๕) ปฏิทินชุมชน (๖) ประวัติศาสตร์ชุมชน (๗) ประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจ เครื่องมือในการศึกษาชุมชนเหล่านี้ พัฒนามาจากเครื่องมือของนักมานุษยวิทยา ที่ใช้ในการศึกษาชุมชนเชิงลึก แต่ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์และวิธีการดังต่อไปนี้ แผนที่เดินดิน ๑. เป้าหมายสำคัญของเครื่องมือ (๑) ทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนครบถ้วนที่สุด (๒) ทำให้ได้ข้อมูลมากในระยะสั้นที่สุด (๓) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือที่สุด เพราะได้จากการสังเกตด้วยตนเอง
๒. วิธีการทำแผนที่เดินดิน ในการทำแผนที่เดินนั้น ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเขียนแผนที่ทางกายภาพให้สมบูรณ์ครบ ถ้วนลงบนแผ่นกระดาษ แต่สำคัญที่การได้ไปดูให้เห็น และเข้าใจถึงความหมายและ "หน้าที่ทางสังคม" ของพื้นที่ทางกายภาพเหล่านั้น การเข้าใจความหมายทางสังคมของลักษณะทางกายภาพนี้
คำแนะนำ (๑) ไม่นั่งรถทำแผนที่ ควรลงเดินด้วยเท้า (๒) อาจนำแผนที่เก่ามาใช้ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด (๓) ในกรณีทีมงานมีหลายคน ไม่ควคแยกกันเขียน แล้วมาต่อรวมกัน ควรเดินสำรวจร่วมกัน (๔) ต้องสังเกตุและพูดคุยแลกเปลี่ยน (๕) อาจนำผู้นำในชุมชนมาร่วมเดินสำรวจด้วย (๖) เขียนข้อสังเกตที่พบ(จากการพูดคัย/แลกเปลี่ยน)
ผังเครือญาติ
เป้าหมายสำคัญของเครื่องมือ (๑) เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญษติ อันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานของครอบครัวและชุมชน (๒) รู็จักตัวบุคคลและความสัมพันธ์ทางสังคมในระยเวลาอันสั้น (๓) ชาวนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสนิท คุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว
วิธีทำผังเครือญาติ สิ่งที่ต้องเรียนรู้ คือสัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้เป็นอย่างไร เนื่องจากเวลาเราทำผังเครือญาติแล้ว นำไปใส่ในระบบข้อมูล ทุกคนในระบบงานควรต้องอ่านสัญลักษณ์เหล่านี้ได้เหมือนกัน เข้าใจตรงกัน และสามารถเพิ่มเติมข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐานเหล่านี้ได้
โครงสร้างองค์กรชุมชน การศึกษาโครวสร้างองค์กรชุมชน ก็คือ การทำความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน แนวทางการศึกษาโครงสร้างองค์กรชุมชน อาจแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนอคือ การทำความเข้าใจแบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน และการจัดทำผังโครงสร้างองค์กรชุมชน โดยจะต้องทำความเข้าใจแบบแผนความสัมพันธ์ในชุมชนก่อนแล้วจึงนำมาเขียนเป็นโครงสร้างองค์กรชุมชน
การศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน (๑) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (๒) ความสัมพันธ์ทางสังคม (๓) ความสัมพันธ์ทางการเมือง
ระบบสุขภาพชุมชน เป้าหมายสำคัญของเครื่องมือ (๑) เพื่อให้เห็นระบบการแพทย์ที่หลากหลายในชุมชน (๒) สามารถเลือกระบบการแพทย์ที่มีความหลากหลายในชุมชนมาประยุกต์ใช้กับงานบริการด้านสาธารณสุขได้ ผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดเรื่องเครื่องมือ ๗ ชิ้นของคุณหมดโกมาตร ตาม Linked ต่อไปนี้ http://www.prachasan.com/elearning/ComWayKomart.pdf

No comments:

Post a Comment