Wednesday, January 1, 2020

เสียงสะท้อนจากนักศึกษา...เรือนจำมุกดาหาร

เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561/1) ข้าพเจ้า ได้มีโอกาสเข้าสอนนักศึกษาอนุปริญญา สาขาโลจีสติกส์ สถานที่จัดการเรียนการสอนคือ เรือนจำจังหวัดมุกกดาหาร เป็นความตั้งใจที่ต้องการเข้าสอนในสถานที่แห่งนี้ เพราะนักศึกษาคือ "ผู้ที่ต้องการได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้" เช่นเดียวกับคนทั่วๆไป หรืออาจจะเป็นความจำเป็นที่ต้องการให้โอกาสสำหรับคนเหล่านี้ ถ้าคิดในอีกแง่มุมหนึ่งของคนในสังคม ที่ถือว่า "คนเราทุกคนสามารถพัฒนาได้ หากได้รับโอกาส เพราะคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน อาจารย์วิรัตน์ พรหมดี ผู้สอนอีกท่านหนึ่ง ได้ออกแบบให้นักศึกษา ได้สะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ที่เข้าไปทำหน้าที่ "ครู" ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ต่อไปนี้ คือ ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นที่มีต่อวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นี้เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของนักศึกษา ที่ได้ศึกษาภายใต้ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ที่ดำเนินการให้เป็นไปตามปณิธานที่กำหนดไว้ว่า "We give a chance for you."

1 comment:

  1. ยอดเยี่ยมครับ
    นี่คือความสำคัญของโอกาส

    ReplyDelete